Algemene voorwaarden.

AMBERMAAKT ecoprint jaaropleiding 2024


Algemene Voorwaarden

 

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor deelname aan of opdrachten tot (in company en/of maatwerk) educatieve activiteiten zoals meerdaagse opleidingstrajecten, workshops, vaardigheidstrainingen, jaaropleidingen en andere opleidingsvormen van AMBERMAAKT. Hierna te noemen "opleidingsactiviteit".

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 

 • Opdrachtgever: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleidingsactiviteit.
 • AMBERMAAKT: opdrachtnemer.
 • Deelnemer: degene die de opleidingsactiviteit daadwerkelijk gaat volgen.
 • Opleidingsactiviteit: synoniem voor cursus, training, module, workshop, projectdagen en andere vormen van opleiding waarbij AMBERMAAKT zorg draagt voor de inhoud, de docent en/of de organisatie.

  1. Aanmeldingsprocedure


 1. De aanmelding van een opleidingsactiviteit geschiedt door middel van een (online) inschrijfformulier of een getekende offerte.
 2. Door aanmelding accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
 3. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komen slechts tot stand indien de aanmelding door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

 

 

 1. Wijziging, annulering


 1. De opdrachtgever heeft te alle tijden het recht, mits schriftelijk / per email, de overeenkomst te annuleren. Hierbij dient de naam van de deelnemer, de betreffende opleidingsactiviteit en de datum van aanvang vermeld te worden.
 2. Bij annulering gelden de volgende regels:
  - Bij annulering tot vier weken (4 x 7 dagen) voor de aanvangsdatum van de betreffende opleidingsactiviteit kan de opdrachtgever de overeenkomst annuleren. Er kan geen restitutie van de voorschotbetaling van 10% plaatsvinden.
  - Bij annulering tussen één week (7 dagen) en vier weken voor aanvang van de opleidingsactiviteit wordt 50% van de totale prijs voor de opleidingsactiviteit in rekening gebracht.
  - Bij annulering binnen één week (7 dagen) voor aanvang van de opleidingsactiviteit, wordt de totale prijs voor de opleidingsactiviteit in rekening gebracht. Dit is ook het geval als geen correcte annulering is doorgegeven of als de deelnemer niet verschijnt. 
 3. Tussentijdse annulering bij meerdaagse opleidingsactiviteiten is niet mogelijk. In het geval dat een deelnemer de opleidingsactiviteit niet kan komen volgen kan de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer een plaatsvervanger aanwijzen.
 4. Alle opleidingsactiviteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. AMBERMAAKT is gerechtigd een opleidingsactiviteit te annuleren tot één week (7 dagen) voor aanvang. Dit wordt schriftelijk / per email bevestigd.
 5. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, is AMBERMAAKT gerechtigd de opleidingsactiviteit te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren. Bij tussentijdse annulering door AMBERMAAKT zal naar rato van het aantal wel uitgevoerde opleidingsdagen worden gerestitueerd. AMBERMAAKT aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemers of diens organisatie door de annulering schade ondervindt of kosten maakt

 

 

 1. Facturatie en betaling

 

 1. AMBERMAAKT stuurt na aanmelding door de opdrachtgever een voorschot factuur van 10% van de kosten van de opleidingsactiviteit. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen de aangegeven datum.
 2. Aanmelding voor de opleidingsactiviteit is pas definitief na ontvangst van betaling door AMBERMAAKT.
 3. AMBERMAAKT brengt het restant van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding één maand voor aanvang van de opleidingsactiviteit in rekening door middel van een factuur voorafgaand aan de (eerste) opleidingsactiviteit.

 

 1. Intellectueel eigendom

 

 1. Het auteursrecht op de door AMBERMAAKT uitgegeven brochures, projectmaterialen en andere cursusmaterialen berust bij AMBERMAAKT tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMBERMAAKT zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

 

 1. Aansprakelijkheid


 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld.
 2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst directe schade ontstaat die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.